Systematiskt brandskyddsarbete förebygger bränder

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA - är något som alla organisationer, stor som liten, i Sverige ska genomföra. Det handlar om ett arbete som sker både preventivt i syfte att förhindra bränder, men även ett arbete där man visar vad som gäller i ett skarpt läge. Systematiskt brandskyddsarbete är viktigt och det handlar om att reda ut vem som bär ansvaret för vad: vilken av exempelvis fastighetsägaren, entreprenören och nyttjanderättshavaren har ansvaret för vad?

Det första steget i SBA är att ta professionell hjälp med arbetet inom brandskydd. Man kan anlita en firma som erbjuder sig att kontrollera fastigheten, identifiera risker och för att exempelvis se över både tekniska och organisatoriska delar av verksamheten. Det finns fördelar i att ta professionell hjälp med SBA, även om man också bör vara medveten om att det finns all anledning att fördjupa sig i detta själv också. En lösning är givetvis att du arbetar nära företaget du anlitar.

Hur agerar man vid en brand?

Exempelvis ett företag ska ha en brandskyddsansvarig och en brandskyddskontrollant samt en utarbetad policy att följa i händelse av brand. Det handlar där och då om att dels kontrollera eventuella risker som identifierats, men även att exempelvis nödutgångar, branddörrar, rökluckor och brandlarm/brandvarnare verkligen fungerar.

Detta ligger på brandskyddskontrollantens bord och denne ska utgå från en checklista. Det minskar risken för att något faller mellan stolarna. Checklistan i fråga kan med fördel skapas av den externa partner man anlitat.

En annan viktig detalj handlar om utbildning. De anställda inom organisationen ska vara fullt införstådda i vad som gäller i händelse av en brand: man ska veta var nödutgångar finns, var man samlas, hur man ska evakuera och räkna in alla kollegor och hur man larmar räddningstjänsten. SBA handlar om både det preventiva och det mer akuta och oavsett vilket perspektiv man ser saken ur så finns en gemensam nämnare: systematiskt brandskyddsarbete räddar liv.

14 Jan 2023